Ấn tượng về phim Tam Quốc Diễn Nghĩa

 

Trong trận chiến Xích bích : Gia cát Lượng đi thu thập mũi tên bằng cách cho làm hình nộm , giả vờ tiến đánh quân ngụy , quân ngụy tưởng thật cho quân bắn cung vào thuyền của Gia cát Lượng, toàn bộ mũi tên bắn tới thì đều dính vào người nộm hết.

Lục Tốn phía Đông Ngô chiếm Kinh Châu dễ dàng bằng cách tâng bốc Quan Vân Trường để Quan Vũ kinh thường phía Đông Ngô quên đề phòng, sau đó giả vờ làm thuyền buôn chiếm các đài báo từ xa, tiến đánh trực tiếp Kinh Châu khi Quan Vũ đang đem quân đi đánh Ngụy.

Sau 1 cuộc tiến công Ngụy không thành, quân Thục rút lui, Tư Mã Ý  biết được ý đồ đó đành đem quân đánh chiếm lương thực của quân Thuc. Khi đó lương thực của quân Thục được cất trong thành mà không có 1 bóng quân. Khổng Minh đã dẹp quân Ngụy bằng cách giả vờ ung dung đánh đàn và mở cổng thành dụ Tư Mã Ý vào thành nhưng Tư Mã Ý sợ bị mai phục nên ko dám tấn công đành rút quân về  còn Khổng Minh bị một phen hết hồn.

Bài thơ của Tào Thực khi bị anh trai Tào Phi bắt phải làm trong 7 bước đi nếu không sẽ bị giết.

Cành đậu đun hạt đậu

Hạt đậu khóc trong nồi

Sinh ra cùng một mẹ

Sao lại nỡ đun nhau.

3 cha con nhà Tư Mã Ý đã thoát chết nhờ trời. Đó là chận cuối cùng Khổng Minh tiến đánh Ngụy. Khổng Minh đã lừa quân Tư Mã Ý vào hẻm núi và chặn 2 đầu rồi cho phóng hỏa xuống nhằm thiêu chết quân Ngụy. Trong lúc nguy khốn thì Tư Mã Ý đã được trời ban mưa, thế là Tư Mã Ý thoát chết. Sau đó Khổng Minh biết mình đã không thuận theo ý trời nên buồn phiền dẫn tới ốm nặng và chết.

Leave a Reply

Your email address will not be published.