Thay đổi mật khẩu Root của Mysql

Dưới đây là các bước thay đổi mật khẩu user cao nhất Root trong Mysql server trên Centos hay fedora 1. Dừng Mysql server