Kết nối Android với fedora linux

Trước hết cần cài đặt các gói sau trên linux

  • gvfs-mtp
  • simple-mtpfs

Cài đặt :

Tiếp theo là kết nối máy tính feodra linux với android thông qua cáp usb. Đồng thời vào Android bật chế độ usb mode thay vì chế độ usb sạc như ngầm định. Vào cài đặt >> Thiết bị kết nối >> Usb >> Truyền tệp

 

Nguồn tham khảo https://ask.fedoraproject.org/en/question/81481/fedora-doesnt-want-to-recognize-a-android-phone-what-to-do/

Sao chép danh bạ từ nokia hoặc các máy có bluetooth sang điện thoại thông minh Smart phone chạy Android

Sau khi tham khảo 1 số nguồn hướng dẫn, tổng hợp có các bước sau:

Bật bluetooth ở cả 2 máy : nokia và android

Kết nối 2 máy với nhau thông qua bluetooth

Mở máy nokia, vào danh bạ, chọn tất cả , sau đó chọn tiếp Gửi danh thiếp, và chọn gửi qua bluetooth .

Các liên hệ được gửi đi sẽ đươc chuyển đổi sang định dạng file contact .vcf

Sau khi Gửi danh thiếp thành công qua bluetooth. Trước khi import vào danh bạ, cần cài đặt thêm ứng dụng Bluetooth file transfer : để quản lý file thông qua bluetooth và cho phép sao chép , mở nhiều file .vcf cùng lúc.

Vào danh bạ chọn Cài đặt > Nhập/Xuất

Chọn Import/Nhập từ vcf file

Tiếp theo chọn Bluetooth file transfer

Chọn thư mục Bluetooth có chứa các file liên hệ .vcf, nếu muốn chọn toàn bộ thì nhấn giữ 1 contact, sau đó chọn Select all ở dấu 3 chấm phía trên bên phải.

Chọn Open/Mở bằng cách click vào biểu tượng bút chì ở trên menu và chờ trong vài phút để tạo các contact/liên hệ mới vào.

 

Nguồn tham khao:

https://tinhte.vn/threads/hoi-cach-chuyen-tat-ca-danh-ba-ghi-chu-tu-symbian-sang-android.761383/

Cài đặt usb 3g trên fedora – linux

Các bước thực hiện

Cài đặt các gói phần mềm cần thiết : usb_modeswitch

chi tiết phần mềm : http://www.draisberghof.de/usb_modeswitch/

Kiểm tra thiết bị : sử dụng lsusb để kiểm tra thiết bị đã được linux nhận biết . Thông thường sẽ có thông tin Modem/Networkcard

Kết nối thiết bị

Vào Application > chọn Sundry > Network Connection

Hoặc vào terminal console gõ vào lệnh sau

Click Add để thêm 1 connection mới : thực hiện lần lươt các bước để chọn nhà cung cấp dịch vụ

Cuối cùng setting

Kết nối mạng : Vào biểu tượng network trên header task bar > sẽ nhìn thấy các kiểu mạng > Chọn Mobi BroadBand

Nếu không nhìn thấy mạng thì cần kiểm tra và bật chức năng quản lý modem

 

 

Cài đặt php 5.3 từ source file trên Ubuntu. Setup php 5.3 from source on Ubuntu

Download và Copy source file vào thư mục: cd /usr/local/src/php5-build
cd php-5.3.29

apt-get install aspell libaspell-dev libxml2 libsnmp-base libsnmp15 libxml2-dev libbz2-dev libzip-dev curl libcurl4-openssl-dev libcurl3 libcurl3-gnutls libc-client-dev libfreetype6 libfreetype6-dev libjpeg62 libjpeg62-dev libpng12-0 libpng12-dev libmcrypt-dev libmcrypt4 libtidy-dev libxslt1-dev

need install apache prefox dev

configure: error: libXpm.(a|so) not found > locate libXpm > –with-libdir=/usr/lib/x86_64-linux-gnu

Cannot find imap library (libc-client.a

http://zgadzaj.com/how-to-install-php-53-and-52-together-on-ubuntu-1204

According to the Internets you need to install apache2-devel. The apx binary should then be located under /usr/bin/apxs2 or /usr/sbin/apxs2.
updatedb
locate apxs

http://www.bictor.com/2014/05/08/compiling-installing-php-for-ubuntu-14-04/ >> install
https://www.rootusers.com/installing-apache-2-4-and-php-5-4-from-source/  >> config

sudo ./configure -with-config-file-path=/usr/share/php53 \
-with-pear=/usr/share/php53 \
-with-bz2 \
-with-curl \
-with-gd \
-enable-calendar \
-enable-mbstring \
-enable-bcmath \
-enable-sockets \
-with-libxml-dir=/usr \
-with-mysqli \
-with-mysql \
-with-openssl \
-with-regex=php \
-with-zlib \
-with-apxs2=/usr/bin/apxs2
sudo make
sudo make install

locate apache2 | grep module > /usr/lib/apache2/modules

sudo cp libs/libphp5.so /usr/lib/apache2/modules

sudo cp /usr/local/src/php5-build/php-5.3.29/php.ini-production /usr/share/php53/php.ini

sudo gedit /etc/apache2/httpd.conf
LoadModule php5_module  modules/libphp5.so
AddType application/x-http-php  .php
AddType text/html .php
AddHandler php5-script    .php
DirectoryIndex  index.php  index.html

sudo service apache2 restart

#sudo gedit /usr/share/php53/php.ini
short_open_tag = On
display_errors = Off
display_startup_errors = Off
upload_max_filesize = 20M
max_execution_time = 300
date.timezone =    ‘Asia/Bangkok’

https://help.ubuntu.com/community/PHPEclipse

https://eclipse.org/pdt/

Go to Help->Install New Software
Type php in search box
Choose “–All Available Sites–” from Work With drop down.
Wait until it gives the list.
Click on programming languages -> select PDT and follow the steps.

wordwrap plugin
http://ahtik.com/eclipse-update/

# sudo cp /etc/apache2/sites-available/default /etc/apache2/sites-available/premier.conf
# gedit /etc/apache2/sites-available/premier.conf
# gedit hosts
# a2ensite premier.conf
# service apache2 reload

Unikey – ibus
# install ibusunikey
Search application ibus > start with ibus keyboard input method > input method > add Tiengviet Unikey
# restart ibus daemon : ibus-daemon -rd

Thiết lập tài khoản SFTP trong Linux (chỉ cho phép SFTP, không SSH)

Nếu bạn muốn thiết lập một tài khoản trên hệ thống của bạn sẽ chỉ được sử dụng để chuyển các tập tin (và không để ssh vào hệ thống), bạn nên thiết lập SFTP chroot sẽ được giải thích trong bài viết này.

Trong một kịch bản điển hình SFTP (khi chroot sftp chưa được thiết lập), nếu bạn sử dụng SFTP, bạn có thể xem toàn bộ file root gốc như hình dưới đây. Continue reading ‘Thiết lập tài khoản SFTP trong Linux (chỉ cho phép SFTP, không SSH)’ »