Sử dụng php tính tổng số file, dung lượng của các thư mục

Hàm đếm số file và tính tổng dung lượng theo 1 đường dẫn thư mục.

Duyệt các thư mục con trong thư mục chính và gọi hàm getDirectorySize() ở trên.

Thiết lập đường dẫn thư mục chính và chạy chương trình.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.