install scim keyboard input

Scim là bộ gõ có thể gõ nhiều loại ngôn ngữ khác nhau cùng 1 lúc .

Chi tiết xem tại: http://www.scim-im.org/

Muốn gõ Vietnamese = Scim phải cài đặt các gói sau:

scim (corre) , scim-libs, scim-m17n (thư viện cho phép input nhiều ngôn ngữ = cách tương tác (map-chuyển đổi) giữa scim-libs với bảng kiểu gõ của mỗi ngôn ngữ scim-m17db),  scim-unikey (bộ gõ hỗ trợ vietnamese: unicode, vni…)

cài đặt đơn giản = lệnh yum install nhiều gói cùng lúc: # yum -y install scim scim-libs scim-m17n scim-unikey

Leave a Reply

Your email address will not be published.