tips in using command

Có rất nhiều câu lệnh khác nhau, từ lệnh quản lý gói, lệnh cài đặt gói phần mềm . Lệnh quản lý file : copy, xóa. Lệnh tìm kiếm file ,  lệnh theo dõi  hệ thống, tìm kiếm file hệ thống, dưới đây là 1 số cách dùng :

Lệnh xóa:

Delete a group of files: using regular expression in rpm command

query a group of files to verify before deleting: rpm -qa openoffice.org-\*-2.0.4-5

delete:  rpm -e $(rpm -qa openoffice.org-\*-2.0.4-5)

Rename a bunch of file extensions : mv command
e.g. change *.txt into *.htm
for f in *.txt; do mv ./”$f” “${f%txt}htm”; done

Lệnh tìm kiếm file hay thư mục:

Find in folder what files have been modified within a time (day) and pipe to screen (maybe file..).
for a in $(find /home -mtime -120); do ls -l $a; done | grep apache | less

Tìm tất cả các file đã được thay đổi trong 1 khoảng thời gian là 60 ngày :  find /home/you -mtime -60 -print

Delete folder (.svn) recursively:
find . -name .svn -exec rm -rf {} \;

find . -name *.bk : tìm tất cả các file .bk

Hoặc thực hiện xóa từ kết quả tìm kiếm:

$ rm -rf find . -type d -name .svn

tìm và xóa các file quá 30 ngày trước đây :

$find . -mtime +30 -exec rm -f {} \;

Tham khảo thêm nguồn sau: http://mywiki.wooledge.org/UsingFind

Tìm kiếm lệnh đã dùng trong console :

history : hiển thị danh sách các lệnh đã dùng trước đây.

! 300 : lấy và chạy lại lệnh  thứ 300 trong history

 

Tìm kiếm lệnh, chương trình : where , apropos

which java  => thư viện java đang dùng.

apropos  user => hiện thị tất cả các lệnh làm việc với user.

 

Tìm kiếm thư viện :

locate ‘bin/java’  => liệt kê các thư mục , thư viện chưa bin/java

Nối file : ví dụ trong thư mục có nhiều file đc dặt tên theo thứ tự alphabetics

cd ../xfa-xfz/

for x in {a..z}; do cat xf${x} >> xfaxfz; done

AWK: Tìm kiếm và xóa từ trong file text : ví dụ tìm và loại bỏ cụm ký tự abc.  trong file 1 và xuất ra file 2

awk ‘/abc\./{getline;next}{print}’  1.txt > 2.txt

Đánh giá , xác định dung lượng thư mục và file :

du -sh * : hiển thị dung lượng của toàn bộ thự mục con trong thư mục hiện tại

du -sh <tên thư mục> : hiển thị dung lượng của thư mục chỉ định.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.