install aptana

Chi tiết xem tại :http://www.aptana.com/docs/index.php/Installing_Aptana_on_Linux

lưu ý chính: Aptana hoạt động cần 2 thư viện chính là xulrunner (GRE gói thư viện Gecko) và jre (java runtime enviroment )

xulrunner : làm đúng theo hướng dẫn trên : download gói GRE và copy toàn bộ file vào thư mục thư viện /usr/lib/xulrunner .

jre: ban đầu hệ thống sử dụng java không phải là sun’s java (jre). do đó chúng ta cần cài đặt gói java của sun’s jre  sau đó tạo soft link trỏ /usr/bin/java -> thư viện jre vừa cài đặt. Lucs này hệ thống sẽ sử dụng sun’s java jre.

Leave a Reply

Your email address will not be published.