Vướng mắc gặp phải khi sử dụng Fedora – Linux

Khi không thể  format SD card hoặc usb  gặp error Read-only file system  Cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: xác định vị trí của sd card hoặc usb  bằng lệnh df  hoac fdisk -l  > kết quả  của thiết bị này là /dev/sdb2

Bước 2: unmount thiết bị : umount /dev/sdb2

Bước 3: thực hiện format thiết bị với định dạng file system FAT : mkdosfs /dev/sdb2 hoac mkfs.vfat /dev/sdb2

Bước 4: detach , tháo thiết bị ra và sau đó gắn thiết bị trở lại để hoàn thành việc format.

 

Lỗi khi chạy openjdk với phiên bản java là virtualbox Oracle : Your Java vendor is "Oracle Corporation". To run OpenProj, you need the Sun Java implementation.

Sửa file config trong thư mục: $HOME/.openproj/run.conf  và thay đổi dòng JAVA_OPTS="-Djava.vendor=Sun -Xms128m -Xmx768m"

Leave a Reply

Your email address will not be published.