Fedora update gặp lỗi xung đột các gói liên quan: file x from install of y conflicts with file from package

Khi thực hiện yum update trên fedora gặp lỗi tương tự như sau:

[root@localhost ~]# yum update
Transaction Check Error:
file /usr/lib64/libBasicUsageEnvironment.so.0 from install of live555-0-0.38.2012.10.18.fc18.x86_64 conflicts with file from package live-2012.02.04-1.fc18.x86_64

Lỗi này là do có 2 gói trùng nhau khác nguồn khác phiên bản cùng update cho 1 thư viện. Ta cần xác định gói nào là phiên bản cũ hơn và remove gói cũ hơn đi. Sau đó quay lại yum update .

Thông thường các gói theo sau conflicts with file from là gói cũ hơn. Như ví dụ trên nếu so sánh gói đầu tiên là 2012.10.18 với gói sau 2012.02.04 như vây gói sau là cũ hơn.

kiểm tra gói trước khi xóa.

[root@localhost ~]# rpm -qa | grep live-2012
live-2012.02.04-1.fc18.x86_64  => có tồn tại

Thực hiện xóa:
[root@localhost ~]# rpm -e live-2012.02.04-1.fc18
error: Failed dependencies:
libBasicUsageEnvironment.so.0()(64bit) is needed by (installed) vlc-2.0.5-6.fc18.x86_64

Gặp lỗi như trên thì thực hiện xóa = yum

[root@localhost ~]# yum remove live-2012.02.04-1.fc18

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.