Kết hợp nhiều tệp mp3 thành một tệp – Combine multi mp3 files into one file

Đầu tiên chúng ta cần có thư viện ffmpeg

Sau đó thực hiện các bước sau:

  • Mở cửa sổ lệnh: Ctrl + Alt + T
  • Lấy đường dẫn của thư mục chứa các file mp3: mở thư mục rồi nhấn Ctrl + L để hiển thị đường dẫn của thư mục đó, sao chép đường dẫn (Ctrl+c)
  • Trong terminal-cửa sổ lệnh, gõ cd và dán đường dẫn của thư mục vừa sao chép ở trên vào, ví dụ: cd /home/user/Music
  • sao chép và dán lệnh này để tạo file tổng hợp mp3: ffmpeg -f concat -safe 0 -i <(for f in ./*.mp3; do echo “file ‘$PWD/$f'”; done) -c copy output.mp3

 

Open terminal: Ctrl+Alt+T
Get path of the folder including mp3 files : open the folder then Ctrl+L to show path of folder
in terminal, type cd and paste the path of folder, for example: cd /home/user/Music
copy and paste this command to create mp3 : ffmpeg -f concat -safe 0 -i <(for f in ./*.mp3; do echo “file ‘$PWD/$f'”; done) -c copy output.mp3

Refer: https://trac.ffmpeg.org/wiki/Concatenate