WordPress tips

Loại bỏ plugin = phpmyadmin : vào table wp_options , tim kiếm option_name với giá trị : active_plugins

SELECT *
FROM wp_options
WHERE option_name LIKE '%active_plugins%'
LIMIT 0 , 30

edit giá trị option_name : a:0;{} để loại bỏ hết các plugin đang active

 

Vào trang wp-admin gặp trang trống , trang trắng : xem error_log hoặc thiết lập chế độ debug = cách edit file  wp-config.php  sửa dòng code : define(‘WP_DEBUG’, true);

Gặp lỗi Cannot modify header information – headers already sent by  at file wp-includes/functions.php : cần loại bỏ hết các dòng space trước và sau <?php ?> : http://codex.wordpress.org/FAQ_Troubleshooting#How_do_I_solve_the_Headers_already_sent_warning_problem.3F

Sau khi sửa lỗi trên mà vẫn không thế đăng nhập thành công thì cần disable chế độ debug:  define(‘WP_DEBUG’, false);

Leave a Reply

Your email address will not be published.