Thêm extension file vào Dreamweaver MX 2004

Khi mở 1 file mà gặp lỗi thông báo :   can not find a valid editor for this file extension . Nghĩa là file đó chưa được Dreamweaver valid là 1 file editable . Phải config Dreamweaver để  Dreamweaver có thể hiểu và editable . Làm theo các bước sau:

 

Bước 1: mở file Extensions.txt trong thư mục Dreamweaver MX 2004 >  Configuration

thêm các extension file vào , chú ý chữ hoa : ví dụ : HTM,HTML,HTA,HTC,XHTML,PHTML:HTML Documents

Bước 2: mở file MMDocumentTypes.xml trong thư mục :  Dreamweaver MX 2004 >  Configuration > DocumentTypes

thêm các extension file vào : ví dụ : <documenttype id=”HTML” internaltype=”HTML” winfileextension=”htm,html,shtml,shtm,stm,tpl,lasso,xhtml,phtml,inc” macfileextension=”htm,html,shtml,shtm,tpl,lasso,xhtml” file=”Default.html” writebyteordermark=”false”>

Bước 3: tương tự như bước 1 , config vào user setting

mở file extensions.txt trong thư mục C:\Documents and Settings\user\Application Data\Macromedia\Dreamweaver MX\Configuration\extensions.txt

Restart Dreamweaver MX để nhận được affect.

 

Tham khảo nguồn: http://www.dreamweaverclub.com/dreamweaver-phtml-inc.php

License key Dreamweaver MX  : http://moncom.net/moncomcomputersmsgs.asp?topictoview=3

Leave a Reply

Your email address will not be published.