IDE trên Fedora

Có rất nhiều công cụ phát triển cho các developer trên Linux nói chung và trên Fedora nói riêng, dưới đây là danh sách các IDE phổ dụng : 

Công cụ lập trình

Eclipse :

Cài đặt eclipse : su – yum install eclipse

Cách cài đặt thêm các plugin khác: http://agile.csc.ncsu.edu/SEMaterials/tutorials/install_plugin/index_v35.html

Sau đó cài đặt thêm các tool khác : mở eclipse và chọn Help > Install new software  > Chọn nguồn : Helios > chọn tiếp các tool cần thiết để cài đặt.

Một số Repository  nguồn kho thư viện plugin cho Eclipse thông dụng :

http://download.eclipse.org/releases/indigo/

http://download.eclipse.org/releases/galileo

http://download.eclipse.org/releases/helios

Hoặc sử dụng Eclipse PDT :  www.eclipse.org/pdt/

Đây là 1 dạng đóng gói cả eclipse + php tool vào 1 gói. Download toàn bộ gói về, giải nén và chạy file  eclipse .

Trường hợp này  cần tạo thêm icon desktop thì vào /usr/share/applications  tạo thêm 1 file eclipsePHP.desktop với nội dung như sau:

[Desktop Entry]
Type=Application
Name=Eclipse-PHP
Comment=Eclipse Integrated Development Environment PHP
Icon=<đường dẫn tới file icon>
Exec=./<đường dẫn tới thư mục giải nén>/eclipse
Terminal=false
Categories=Development;IDE;Java;

 

 

Công cụ làm giao diện

Quanta plus

 

Kompozer

Leave a Reply

Your email address will not be published.