PHP issues

 

  • Trường hợp code show ra màn hình có thể do lỗi  viết file code ko chuẩn : thiếu thẻ dóng mở php

Khác phục = cách điều chỉnh tham số short_open_tag = On  trong php.ini

  • Trường hơp gặp lỗi : Parse error: Syntax error, unexpected end of file  : cần kiểm tra code nếu sử dụng <? ?> thì cần enable short_open_tag = On
  • Trường hơp gặp lỗi : Fatal Error Class Domdocument Not Found : cần cài đặt gói php-xml : yum install php-xml sau đó enable module dom.so trong php.ini
  • Cách thiết lập tăng import file trong phpmyadmin

sửa đồng thời 2 tham số sau trong file php.ini

upload_max_filesize = 300M

post_max_size = 300M

ngoài ra cần tăng thời gian xử lý và bộ nhớ : max_execution_time và memory_limit

Leave a Reply

Your email address will not be published.