Drupal tip & tutorial

Các tip và hướng dẫn chủ yếu trên Drupal 6.x

Thiết lập website nhiều ngôn ngữ – multi language:

http://drupal.org/node/275705

Disable 1 trường CCK trong form thông qua Hook Form alter

http://dominiquedecooman.com/blog/drupal-how-disable-form-element-cck-form-using-form-alter

 

Beauty Tooltip : http://drupal.org/project/beautytips

thiết lập option : http://drupalcode.org/project/beautytips.git/blob/HEAD:/README.txt

$options[‘bt_admission_tips’] = array(
‘cssSelect’ => ‘.bb_admission_beautytip’,
‘trigger’ => array(‘hover’),
‘contentSelector’ => ‘$(this).attr(“description”)’,
‘width’ => 350,
‘fill’ =>           “white”,
‘positions’ => array(‘right’,’top’,’most’),
‘shrinkToFit’ => TRUE,
);

sau đó load beautytips vào :     beautytips_add_beautytips($options);

Chạy Lightbox2 sau khi sử dụng Ajax  để load thông tin.  Sử dụng : Drupal.attachBehaviors();

http://drupal.org/node/282089

Khác biệt giữa drupal 6.x và 7.x

Themes:

có thêm đối tượng html để xử lý toàn bộ trang:  file template nằm ngầm định trong modules>  system > html.tpl.php

tất cả thông tin đều chuyển thành block : ví dụ biến $content trong drupal 6.x được chuyển thành page[‘content’]

sử dụng hàm render để trình bày nội dung hiển thị của block.

sử dụng theme_image_style($variables)  thay cho xử lý theme imagecache

 

Modules:

hook_theme : thêm mới  các biến “variables” or “render element” thay cho “arguments” , khi gọi như sau: theme(‘theme_name’, variables = array());

Leave a Reply

Your email address will not be published.