Drupal issues

System issue

“500 Internal Server Error” error : http://drupal.org/node/416906

File index.php nên set permission = 755

Gặp lỗi : Error 310 (net::ERR_TOO_MANY_REDIRECTS): There were too many redirects.

Nguyên nhân là do thiếu file config – settings.php => hệ thống sẽ request file cài đặt , cũng thiếu file install.php => gặp lỗi

 

Sử dụng Node counter

  • enable module Statistic trong module core option
  • vào admin/reports/settings  (drupal 5: admin/logs/settings) và turn on Counter

Content types

add new content type need to be done by administrator

 

CCK module

Thiết lập thêm các thuộc tính cho CCK field : cần rebuild form

$form['#after_build'][] = '_mysnippet_after_build'; => làm theo theo hướng dẫn sau: http://drupal.org/node/357328

Không thể save node với các CCK field mà có field user reference chưa phân quyền cho user , chỉ có admin mới save đc.
http://drupal.org/node/632914

Sau khi update CCK table thì cần delete giá trị tương ứng trong bảng cache content

db_query(“UPDATE {content_type_order}  SET…..);
db_query(“DELETE FROM {cache_content} WHERE cid = ‘%s'”, ‘content:’ . $nid . ‘:’ . $nid);

Sau khi thêm cck filed cần thiết lập quyền cho nó để hiển thị trên node form với user ko phải là administrator

 

Views module

Trường hợp Anonymous không thể truy cập bất cứ nội dung node / views …  : các bước kiểm tra như sau:

  • Kiểm tra lại quyền access content
  • Clear cache , bao gồm cả empty các bảng cache liên quan nếu cần thiết .
  • kiểm tra lại bảng node access, kiểm tra lại bảng node permission nếu các phương án trên chưa  hoạt động
  • kiểm tra lại – rebuild Content permission : admin/content/node-settings

Tham khảo thêm : http://drupal.org/node/310555

Hook views :  function <name_of_module>_views_query_alter(&$query, &$view){  hook query , hook  views…..}

Không thấy trường cck date để filter trong views : thông thường Filter cck thuộc Filter > content, nhưng riêng trường date thì filter theo Date node : Filter > date:date (node)   : http://drupal.org/node/520148

Build search function with hook views argument : dựng 1 chức năng lọc – filter dựa vào các đối số- argument trong views : dựng form search , submit ket quả như là các argument tới views (nếu ko có giá trị submit thì default = null), views sẽ xử lý các đối số  : lúc này cần hook vào views để thiet lập query nếu argument = null
FCKeditor

Không hiển thị FCKeditor đối với CCK : Thiết lập số dòng ngầm định của CCK field  > 5 rows  => http://drupal.org/node/255021

Khi sử dụng upload image trên Fckeditor, tích hợp Fckeditor với Drupal : có thông báo lỗi như sau:  The server didn’t send back a proper XML resp…

Vấn đề này thường do thiết lập file permission and policy hệ thống. Chi tiết xem theo hướng dẫn sau có thể khắc phục trên 1 số hệ thống :

– Checked permissions (777 on /images/uploads, /cache, /includes/extra ).
– Checked $glob[‘rootRel’] = ‘/’;
– Checked .htaccess
– The host run “atomic-secured-linux-and-mod-security” which blocks FCKeditor from connecting for security reasons

http://forums.cubecart.com/topic/43955-image-upload-error-the-server-didnt-send-back-a-proper-xml-response/

 Mailer

Một số hệ thống ko cho phép gửi email trực tiếp = hàm sendmail của hệ thống. Do đó phải dùng qua thư viện phpmailer. Cách cài đặt và sử dụng phpmailer để thay thế mailer trong drupal core xem tại: http://drupal.org/project/phpmailer

 Sử dụng .htaccess để bảo mật thư mục bên trong Drupal site

Nếu sử dụng cách thức .htaccess và .htpassword  để bảo vệ 1 thư mục con bên trong Drupal thì sẽ gặp vấn đề Drupal luôn hiển thị Page not found . Để giải quyết vấn đề này thì đơn giản là thêm 1 dòng lên đầu file .htaccess trong thư mục cần bảo vệ.

ErrorDocument 401 “Unauthorized”

Ví dụ: file .htaccess như sau:

ErrorDocument 401 “Unauthorized”
AuthName “Restricted Area”
AuthType Basic
AuthUserFile /home/yoursite/.htpasswd
AuthGroupFile /dev/null
require valid-user

tham khảo bài hướng dẫn tạo .htpasswd cho thư mục http://tools.dynamicdrive.com/password/

Không thể lưu content khi edito nội dung trong ô nhập body có sử dụng FCKeditor : có thể do lỗi bên trong    FCKeditor , tạm thời disable FCKeditor để sử dụng textarea ngầm định hoặc chuyển đôi sang Editor khác tốt hơn như : CKeditor

Báo lỗi phân quyền.

Tập tin temporary://fileTxN5lL không thể sao chép được vì thư mục đến không được đặt cấu hình đúng hoặc Các quyền của tập tin không thể được gán tại public://languages => cần gán quyền 777 cho các thư mục bên trong /sites/default/files/

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.