Error in mysql and apache server

Cài đặt mysql thông qua yum :

[root@dhcppc0 ~]# yum   install mysql mysql-server

Config Mysql :

[root@dhcppc0 ~]# service mysqld start

[root@dhcppc0 ~]# /usr/bin/mysql_secure_installation => thiết lập theo hướng dẫn

Nếu không thực hiện secure install như trên thì chỉ cần thực hiện thiết lập password cho tài khoản root

[root@dhcppc0 ~]# mysqladmin -u root password [your_password_here]
issue command: $ service mysqld start  > failed . Cần kiểm tra log file của mysqld: /var/logs/mysqld.log.
issue command:  $ service httpd start  > failed . Cần kiểm tra log file của httpd: /var/logs/httpd/error_log hoặc trong /etc/httpd/error_log

nếu service mysqld và httpd ok mà web page là blank , trống rỗng thì tiếp tục kiểm tả trong các file log ở trên, nếu trong log vẫn ok thì kiểm tra quyền trong thư mục website và thư mục csdl.

issue command chown: gán cho user và group

issue command chmod: gán quyền đọc, ghi và exec

Ngoại lệ cần kiểm tra SELinux : phần mềm virus trên fedora, Kiểm tra firewall : đã mở cổng dịch vụ httpd và mysqld chưa?

Leave a Reply

Your email address will not be published.