Cách tạo menu desktop trong Fedora (Gnome)

Định nghĩa file .desktop: tạo 1 file tên-ứng-dụng.desktop và đặt vào thư mục : /usr/share/applications/

Nhập thông tin cho file này với cấu trúc như sau:

[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Name=Zend (tên ứng dụng)
GenericName=Zend studio for Linux (tên đầy đủ )
Comment=PHP editor in Linux (mô tả thêm)
Path=/usr/local/Zend/ZendStudio-5.5.1/bin (thư mục chứa file chạy)
Exec=./runStudio_unix.sh (file chạy, trường hợp có file chạy trực tiếp trong /usr/sbin thì gọi trực tiếp không cần định nghĩa path)
Icon=/usr/local/Zend/ZendStudio-5.5.1/bin/icon32_studio.png (nơi chứa icon)
MiniIcon=/usr/local/Zend/ZendStudio-5.5.1/bin/icon16_studio.png (nơi chứa icon)
Terminal=false
MultipleArgs=true
Type=Application
Categories=Application;Development; (cấu trúc menu: Application > Development)

Tham khảo thêm tại: http://www.yolinux.com/TUTORIALS/GNOME.html#CONFIGFILES

Leave a Reply

Your email address will not be published.