Đa ngôn ngữ trong vtiger CRM

Thực hiện theo các bước sau : http://wiki.vtiger.com/index.php/Multi_Language_Support_How_tos

chú ý cần import gói ngôn ngữ theo hướng dẫn sau  http://wiki.vtiger.com/index.php/vtiger510:Language_Pack

Leave a Reply

Your email address will not be published.