Sử dụng Rapid svn trên fedora

Rapid svn là  1 SVN client để làm việc với SVN server . chi tiết tham khảo tại : http://www.rapidsvn.org/index.php?title=OnlineHelp:Contents

Một số chức năng thông thường:

Browse an existing repository (via a bookmark): chỉ có thể xem repository mà ko thể edit hay commit file

  1. Under the Bookmarks menu select Add Existing Repository…
  2. Type the URL (e.g. http://TagentServer/svn/RFID) and click OK

Checkout New Working Copy : checkout source về để có thể edit và commit file

  1. Click on the ‘Repository’ menu
  2. Click on the menu item ‘Checkout.. (CTRL-O)’, this will open the ‘Checkout’ dialog box
  3. Enter the URL of the Subversion repository in the ‘URL Text box’
  4. Select a local directory for your sandbox (working copy)
  5. Click the ‘OK’ button

Sử dụng diff tool :

trước hết cần cài đặt program tương ứng : http://www.rapidsvn.org/index.php/OnlineHelp:Contents#Programs

yum install meld

cài đặt xong meld thì thiết lập meld vào Rapid svn : chọn Preference > program : chọn tab diff tool và nhập meld vào (argument có thể trống)

lúc này đã có thể sử dụng chức năng diff tool : click chuột phải vào 1 file trên svn sẽ thấy các action liên quan.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.