Nguồn tham khảo về Design, Web và Internet

Có rất nhiều kiến thức xung quanh website và internet, sau nhiều năm làm việc với website giờ mới có dịp để tổng hợp các nguồn thông tin để tham khảo, học hỏi cho những người muốn làm việc với website và internet. 

Design html&css – Thiết kế

http://webdesign.about.com/

http://css-tricks.com/

http://webstyleguide.com/wsg3/index.html

http://www.cssportal.com/

 

PHP và nâng cao

http://www.phpdeveloper.org/

http://www.goodphptutorials.com/

http://www.weberdev.com/Manuals/PHP/

http://www.surfnlearn.com/view_tutorials/PHP/PHP_Coding

 

Mysql và nâng cao

http://www.fluffycat.com/SQL/

http://www.beginner-sql-tutorial.com/

http://www.mysqlperformanceblog.com/

 

Flash và nâng cao

http://www.surfnlearn.com/view_tutorials/Adobe_Flash/All

http://www.cambodiaxp.com/

http://www.flashvault.net/

http://www.actionscript.org/

http://www.gotoandplay.it/_articles/

http://www.flashextensions.com/

 

Web security – Bảo mật Website

http://www.acunetix.com/websitesecurity/

http://www.securiteam.com/securityreviews/

 

Traffic / SEO / SEM – Trao đổi thông tin / quảng bá và tối ưu trên  search engine 

http://searchenginewatch.com/

http://www.searchtools.com

http://www.webproworld.com/

 

Validate & Review – Kiểm tra và đánh giá

http://www.basicwebsitereview.com/

http://validator.w3.org/

http://jigsaw.w3.org/css-validator

 

Web performance –  Tối ưu tốc độ website

http://www.websiteoptimization.com

Home

 

Diễn đàn công nghệ 

https://www.ibm.com/developerworks/community/

http://www.oracle.com/technetwork/community/index.html

http://www.codeguru.com/

http://www.dzone.com/links/index.html

http://www.oracle.com/technetwork/index.html

http://www.internet.com/developer

Leave a Reply

Your email address will not be published.