Boot Fedora gặp lỗi Kernel panic – not syncing: VFS: Unable to mount root fs …

Cụ thể màn hình khởi động gặp lỗi sau:

Kernel panic – not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(0,0)

Pid 1 comm swapper Not tainted 2.6.38.8-35.fc15 ….

Nguyên nhân chính do phiên bản kernel nâng cấp  mới nhất lỗi.

Cách xử lý là remove kernel bị lỗi và nâng cấp lại hệ thống.

Các bước thực hiện như sau:

Khởi động máy và nhấn F8 để lựa chọn Kernel version cũ không bị lỗi.

Login as root tìm và xóa kernel bị lỗi :

# rpm -qi kernel

# rpm -e kernel-2.6.35.9-64.fc14.i686

nâng cấp hệ thống:

# yum upgrade

Kernel panic – not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(0,0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.