Archive for August 2011

PHP Script đọc mailbox và lấy địa chỉ email không gửi được

Script này sẽ đọc toàn bộ mailbox và lấy ra từng email, duyệt đọc từng email để lấy header của mỗi email.

Kiểm tra header xem có lỗi gửi hay không với thuộc tính X-Failed-Recipients : nghĩa người nhận fail. Chi tiết script xem phía dưới.

Continue reading ‘PHP Script đọc mailbox và lấy địa chỉ email không gửi được’ »

Nguồn tham khảo về Design, Web và Internet

Có rất nhiều kiến thức xung quanh website và internet, sau nhiều năm làm việc với website giờ mới có dịp để tổng hợp các nguồn thông tin để tham khảo, học hỏi cho những người muốn làm việc với website và internet.  Continue reading ‘Nguồn tham khảo về Design, Web và Internet’ »