Archive for December 2009

Check bandwidth – DOs attrack

Bandwidth tăng đột biến sẽ liên quan tới 2 vấn đè chính sau: lượng người truy cập thực tế hay bị tấn công?
Continue reading ‘Check bandwidth – DOs attrack’ »