Tích hợp trao đổi dữ liệu với Facebook

Những năm gần đây FB là 1 trong những công ty IT thành công nhất trên thế giới, FB đã dần là đối thủ lớn của Google. Do vậy nhu câu tương tác với FB là 1 nhu cầu cấp bách đối với cả FB và các website ngoài FB. Tương tác với ứng dụng của FB gồm 4 thành phần:  Social graph API, Social plugins, Open graph API , FB insight . Sau đây xin giới thiệu cách thức làm việc với 1 thành phần trong 4 thành phần này đó là Social graph API

Yêu cầu chung:

YOUR_APP_ID : đăng ký với FB để lấy mã ID tương tác với ứng dụng của FB (FaceBook API)

http://developers.facebook.com/setup/

Authentication – Xác thực người sử dụng FB trên website khác ngoài FB.

Có 1 số cách để authentication :
  • Trực tiếp trong code – server side : The server-side flow is used whenever you need to call the Graph API from your web server
  • Trực tiêp trên html – client side : The client-side flow is used when you need to make calls to the Graph API from a client, such as JavaScript running in a Web browser or from a native mobile or desktop app

1 request điển hình :

Kết thúc Authentication thì FB sẽ trả về code để lấy token code và access vào graph protocol của FB để lấy các loại dữ liệu khác, .

nguồn tham khảo : http://developers.facebook.com/docs/authentication

chú ý : lưu code vào csdl , sau này request lấy token thì phải giữ nguyên client_id=YOUR_APP_ID&redirect_uri=YOUR_URL giống như lúc authentication

Registration: đăng ký tài khoản trên website khác ngoài FB bằng sử dụng tài khoản của FB.

nguồn tham khảo :http://developers.facebook.com/docs/plugins

 

Các phương thức chính tương tác với FB

Reading content from FB: Lấy dữ liệu từ FB

access FB và get token key , sau đó truy cập service của FB để lấy dữ liệu = token key ở trên.

ví dụ truy cập feed :

https://graph.facebook.com/id/feed?access_token=2227470867|2.AQA_W4-fDdlG-erj.3600.1306126800.0-1090002606|Ktp_XdsULJo0j-CAaUratCxJKqM

dữ liệu trả về là data json => sử dụng json_decode hoặc function tương tự để tách lấy data

Publish content from website to FB: đăng nội dung từ website lên FB

access FB và get token key , sau đó truy cập service của FB để post dữ liệu = token key ở trên.

ví dụ :

Code tương ứng :

$token = 3523452345…..

$message = “Hello, Arjun. I like this new API“;

$uid = arjun

$url = https://graph.facebook.com/$uid/feed?access_token=$token&message=$message&method=post

request url : $result = file_get_contents($url);

Tham khảo thêm: http://www.slideshare.net/tiennm/interactive-withfacebook

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.