Kết nối Android với fedora linux

Trước hết cần cài đặt các gói sau trên linux

  • gvfs-mtp
  • simple-mtpfs

Cài đặt :

Tiếp theo là kết nối máy tính feodra linux với android thông qua cáp usb. Đồng thời vào Android bật chế độ usb mode thay vì chế độ usb sạc như ngầm định. Vào cài đặt >> Thiết bị kết nối >> Usb >> Truyền tệp

 

Nguồn tham khảo https://ask.fedoraproject.org/en/question/81481/fedora-doesnt-want-to-recognize-a-android-phone-what-to-do/