Cài đặt skype trên fedora 64bit

Vì skype là ứng dụng 32 bit do vậy với linux 64 bit ta cần phải cài đặt thêm 1 số thư viện 32 bit cần thiết để chạy được ứng dụng skype. Sau đây là ví dụ cài đặt skype trên fedora 64 bit

Trước tiên Cài đặt các thư viện cần thiết sau:

Sau đó vào trang skype download gói cài đặt linux tương ứng : ví dụ: skype-4.1.0.20-fedora.i586.rpm

Trỏ tới thư mục download và Cài đặt skype: sudo rpm    -ivh  skype-4.1.0.20-fedora.i586.rpm

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.