Cài đặt Java plugin trên Fedora Linux

Khi vào một số ứng dụng javaapplet trên FireFox bạn sẽ thấy không hoạt động hoặc thông báo trên màn hình là thiếu Javaplugin. Mặc dù bạn đã cài đặt java nhưng vẫn không hoạt động. Để sử dụng được Javaplugin trên firefox bạn cần tạo 1 symbol link từ plugin file trong thư mục cài đặt Java tới thư mục plugin của firefox.

Đầu tiên cần xác thư mục plugin của firefox, dùng lệnh locate firefox/plugins hoặc locate mozilla/plugins

ví dụ trên fedora 64bit thường là /usr/lib64/firefox/plugins/ hoặc  /usr/lib64/mozilla/plugins/

hoặc

Tiếp theo cần xác định thư mục file plugin của Java. cần tìm file libnpjp2.so.

Locate libnpjp2.so .

Nếu không tồn tại file này cần download và cài đặt Java jre : http://www.java.com/en/download/index.jsp

Sau khi cài đặt xong libnpjp2.so thường có url như sau:

Cuối cùng là tạo link symbol plugin file vào thư mục plugin của firefox. Trước khi tạo symbol link cần tắt firefox. Và cần xóa các plugin link cũ trước đó.

Hoặc

Gắn symbol link mới:

 

Nguồn tham khảo: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/manual-plugin-install-linux-136395.html

Leave a Reply

Your email address will not be published.