Thay đổi mật khẩu Root của Mysql

Dưới đây là các bước thay đổi mật khẩu user cao nhất Root trong Mysql server trên Centos hay fedora

1. Dừng Mysql server

2. Bật mysql server  ở chế độ cơ bản, không cho các ứng dụng khác truy cập, bằng cách sử dụng tùy chọn –skip-grant-table.

3. Đăng nhập vào tài khoản root mà không cần mật khẩu

4. Chuyển sang cở sở dữ liệu mysql gốc

5. Cập nhật mật khẩu mới cho user Root

6. Thiết lập lại quyền và thoát khỏi mysql terminal

7. Dừng mysql và bật trở lại ở chế độ thông thường

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.