Cài đặt repo trong fedora gặp lỗi

Trường hợp này xảy ra khi không thể cài đặt repo mới theo hướng dẫn từ nhà cung cấp . Nguyên nhân chính là do phiên bản fedora đang dùng không còn đc hỗ trợ bảo trì từ nhà cung cấp.

Cụ thể sẽ gặp lỗi như sau:

Cài đặt repo  rpmfusion theo hướng dẫn tại http://rpmfusion.org/Configuration , nhưng gặp lỗi như sau:

$rpm -Uvh http://download1.rpmfusion.org/free/fedora/rpmfusion-free-release-stable.noarch.rpm http://download1.rpmfusion.org/nonfree/fedora/rpmfusion-nonfree-release-stable.noarch.rpm
Retrieving http://download1.rpmfusion.org/free/fedora/rpmfusion-free-release-stable.noarch.rpm
Retrieving http://download1.rpmfusion.org/nonfree/fedora/rpmfusion-nonfree-release-stable.noarch.rpm
warning: /var/tmp/rpm-tmp.VG3TyS: Header V3 RSA/SHA256 signature: NOKEY, key ID 8fcff4da
warning: /var/tmp/rpm-tmp.Iqamba: Header V3 RSA/SHA256 signature: NOKEY, key ID 8dc43844
error: Failed dependencies:
system-release >= 13 is needed by rpmfusion-free-release-13-2.noarch
system-release >= 13 is needed by rpmfusion-nonfree-release-13-2.noarch

Check system hiện tại là Fedora 12 và không còn được liệt kê ở rpmfusion.org site nữa do không được maintain.

Giải quyết trường hợp này cần phải xử lý cài đặt trực tiếp gói  rpm, chỉ định rõ phiên bản fedora đang dùng.

kiểm tra nguồn tương ứng với phiên bản fedora hiện tại:

http://download1.rpmfusion.org/free/fedora/releases/12/Everything/
http://download1.rpmfusion.org/free/fedora/updates/12/
http://download1.rpmfusion.org/nonfree/fedora/releases/12/Everything/
http://download1.rpmfusion.org/nonfree/fedora/updates/12/

cài đặt trực tiếp:

$rpm -Uvh http://download1.rpmfusion.org/free/fedora/releases/12/Everything/i386/os/rpmfusion-free-release-12-1.noarch.rpm

$rpm -Uvh http://download1.rpmfusion.org/nonfree/fedora/releases/12/Everything/i386/os/rpmfusion-nonfree-release-12-1.noarch.rpm

Như vậy đã cài đặt xong repo rpmfusion. Tiếp theo sẽ sử dụng repo này để cài đặt các gói cần thiết khác.

Nếu gặp vấn đề tương tự khi cài đặt các repo khác thì cũng xử lý như trên.

 

vnfastweb.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.