Archive for July 2015

Thiết lập tài khoản SFTP trong Linux (chỉ cho phép SFTP, không SSH)

Nếu bạn muốn thiết lập một tài khoản trên hệ thống của bạn sẽ chỉ được sử dụng để chuyển các tập tin (và không để ssh vào hệ thống), bạn nên thiết lập SFTP chroot sẽ được giải thích trong bài viết này.

Trong một kịch bản điển hình SFTP (khi chroot sftp chưa được thiết lập), nếu bạn sử dụng SFTP, bạn có thể xem toàn bộ file root gốc như hình dưới đây. Continue reading ‘Thiết lập tài khoản SFTP trong Linux (chỉ cho phép SFTP, không SSH)’ »