Archive for March 2015

Cài đặt Java plugin trên Fedora Linux

Khi vào một số ứng dụng javaapplet trên FireFox bạn sẽ thấy không hoạt động hoặc thông báo trên màn hình là thiếu Javaplugin. Mặc dù bạn đã cài đặt java nhưng vẫn không hoạt động. Để sử dụng được Javaplugin trên firefox bạn cần tạo 1 symbol link từ plugin file trong thư mục cài đặt Java tới thư mục plugin của firefox. Continue reading ‘Cài đặt Java plugin trên Fedora Linux’ »