Archive for May 2012

Sách luyện viết cho lớp 1 sai chính tả

Vở luyện tập Tiếng Việt 1 (tập 1) của NXB Đà Nẵng sai chính tả cơ bản khi viết “giỗ tổ” thành “dỗ tổ”, “cây nêu” thành “cây lêu” và “có giỗ” thành “có dỗ”. Continue reading ‘Sách luyện viết cho lớp 1 sai chính tả’ »

Sử dụng linux tool: gắn xsl file vào xml để xuất ra html file

XSLT viết tắt của XSL transformation,  XSL là EXtensible Stylesheet Language (ngôn ngữ định kiểu có thể mở rộng). XSL  là 1 ngôn ngữ dựa trên XML. XSLT là 1 kỹ thuật cho phép chuyển tải XSL vào XML để sinh ra 1 định dạng mới có giá trị như html, xml….

Trên linux có thể sử dụng command xsltproc thuộc thư viện libxslt  để transform XSL

Chi tiết tham khảo : http://linux.byexamples.com/archives/463/xslt-processor-command-line/