Archive for December 2011

Tích hợp trao đổi dữ liệu với Facebook

Những năm gần đây FB là 1 trong những công ty IT thành công nhất trên thế giới, FB đã dần là đối thủ lớn của Google. Do vậy nhu câu tương tác với FB là 1 nhu cầu cấp bách đối với cả FB và các website ngoài FB. Tương tác với ứng dụng của FB gồm 4 thành phần:  Social graph API, Social plugins, Open graph API , FB insight . Sau đây xin giới thiệu cách thức làm việc với 1 thành phần trong 4 thành phần này đó là Social graph API Continue reading ‘Tích hợp trao đổi dữ liệu với Facebook’ »