Archive for September 2010

Giải pháp Linux Authentication thay thế Window domain Controller

Có rất nhiều cách thức để thiết lập 1 hệ thống Linux xác thực người dùng/client. 2 bài viết trước đã nói về cách thức sử dụng LDAPNIS . Bài viết này sẽ nói thêm một cách thức khác đó là : Samba Domain Controller With LDAP Backend. Cách thức này được hiểu như là 1 sự thay thế cho Window Active Directory (Window domain Controller).

Continue reading ‘Giải pháp Linux Authentication thay thế Window domain Controller’ »