Archive for May 2009

Boot linux with GRUB Loader

When GRUB loads up: type enter to select boot loader.

Once highlighted, hit e on your keyboard to ‘edit’ this option.
Continue reading ‘Boot linux with GRUB Loader’ »

tips in using command

Có rất nhiều câu lệnh khác nhau, từ lệnh quản lý gói, lệnh cài đặt gói phần mềm . Lệnh quản lý file : copy, xóa. Lệnh tìm kiếm file ,  lệnh theo dõi  hệ thống, tìm kiếm file hệ thống, dưới đây là 1 số cách dùng :

Continue reading ‘tips in using command’ »

install scim keyboard input

Scim là bộ gõ có thể gõ nhiều loại ngôn ngữ khác nhau cùng 1 lúc .

Chi tiết xem tại: http://www.scim-im.org/
Continue reading ‘install scim keyboard input’ »

install aptana

Chi tiết xem tại :http://www.aptana.com/docs/index.php/Installing_Aptana_on_Linux

lưu ý chính: Aptana hoạt động cần 2 thư viện chính là xulrunner (GRE gói thư viện Gecko) và jre (java runtime enviroment )
Continue reading ‘install aptana’ »